Om oss

KOA er et privat helse- og omsorgstilbud som tilbyr ulike tjenester til kommuner, offentlige etater og private over hele landet. Vi er lokalisert fra Lenvik i nord til Farsund i sør med våre senter og boliger. Hovedmålet er å gi et godt tilrettelagt tilbud til den enkelte og et godt samarbeid med foreldre og pårørende. Bak vårt kombinerte omsorgs – og avlastningstiltak står ekteparet Mona og Morten Sørgård. De har selv en sønn med barneautisme med alvorlig utviklingshemming og har kjent på kroppen hva det kreves av foreldre å få et barn med spesielle behov.

img_tian

I motsetning til tradisjonelle tilbud hvor en har hatt en eller flere klart definerte målgrupper med klart definerte hjelpebehov, så ønsker vi å «snu på flisa» og tilbyr tilrettelagte og skreddersydde opplegg i forhold til det enkelte menneske sine særegne og spesielle behov. Vi har stort fokus på familien til den som er på KOA, og vi fremhever pårørende som en ressurs! Dette gjør at de som ikke passer inn i det offentliges på forhånd definerte rammer allikevel kan få et tilbud som passer dem. Vi på KOA tilpasser oss i størst mulig grad til de som trenger hjelp, og ikke motsatt som alt for ofte er tilfelle.

KOA skal være det beste tilbudet på avlastning, bo- og behandlingstilbud og opplevelser i landet, og et ledende kompetansesenter for barn, ungdommer og voksne med ulike hjelpebehov.Et tilbud som har en fast stab av høyt kvalifisert, kompetent og egnet personell og et tilbud som ser den enkeltes ressurser og styrker, både i oss selv og i de vi skal hjelpe. KOA skal være basert på individuell tilpasning og tilrettelegging med et tilpasset variert, fleksibelt og målrettet valg av metodisk tilnærming

Vår grunnholdning er å fokusere på den enkeltes ressurser og styrker, samt ha omtanke, omsorg og respekt for alle mennesker.

Velkommen til KOA familien!

Våre lokasjoner

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

KOA Helse og Omsorg, Kvæfjord kommune.

2

KOA Psykisk Helse, Narvik kommune.

3

KOA Psykisk Helse Rødbergodden, Lenvik kommune.

4

KOA Psykisk Helse, Salangen kommune.

5

KOA Cocoon Gimsøy Lofoten, Vågan kommune.

6

KOA Cocoon Børgefjell, Grane kommune.

7

KOA Cocoon Bakkan, Steinkjer kommune.

8

KOA Cocoon Bjørnang Skogn, Levanger kommune.

9

KOA Cocoon Hopen, Flora kommune.

10

KOA Cocoon Sanddalshaugen, Jølster kommune.

.

11

KOA Cocoon Kløverhagen, Ringebu kommune.

12

KOA Cocoon Bjørkhol, Hamar kommune.

13

KOA Cocoon Krakken, Re kommune.

14

KOA Cocoon, Farsund.

15

KOA Cocoon, Lyngdal.

16

KOA Cocoon, Søgne.

17

KOA AS Renholmen, Skellefteå kommune.

18

KOA Psykisk Helse Rossfjord, Lenvik kommune.

19

Harstad. Her ligger vår administrasjon.

KOA i media

Her finner du pressemeldinger, oppslag i media/publikasjoner og elementer til vår grafiske profil. Materiell kan kun benyttes for redaksjonell publisering eller som journalistisk bakgrunnsmateriale. Interessenter kan kontakte Kommunikasjonssjef Kenneth Jenssen på telefon +47 958 36 553 eller kenneth.jenssen@koa-as.no

Satset huset for å gi
sønnen et godt liv

» TV2 28.05. 2011

KOA overtar
på Børgefjell

» NRK-Nordland 30.10. 2013

Leirskole er
uvurderlig

» Helgelendingen 

Pressemeldinger

31. mai 2016

Humana utvider i Norge gjennom oppkjøp

Humana AB, et ledende nordisk omsorgsselskap, kjøper opp en av de fremste aktørene innen individ- og familieomsorg samt boliger med helse og omsorgstjenester (HOT) i Norge, KOA Gruppen (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS). Gjennom oppkjøpet oppnår Humana en sterkere geografisk tilstedeværelse i det norske markedet, et utvidet tilbud, først og fremst innen boliger med spesielle tjenester og voksenpsykiatri, og verdifull spesialkompetanse i migrasjonsrelaterte tiltak.

Humana AB har inngått en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS («KOA Gruppen» eller «Selskapet») fra Morten Sørgard gjennom Tian Holding AS (89,92 prosent) og fra 25 andre ledere og minoritetsaksjonærer (10,08 prosent). Overtakelsen av virksomheten skjer fra og med i dag.

KOA Gruppen er en kvalitetsaktør som driver virksomhet i egen regi innenfor individ- og familieomsorgsområdet, samt innen boliger med helse og omsorgstjenester (HOT). Oppkjøpet utvider Humanas eksisterende omsorgstjenester til å omfatte psykososiale tiltak for voksne. Med en sterk geografisk tilstedeværelse i Nord-Norge og et godt ansett tilbud styrker KOA Gruppen Humanas kompetanse og posisjon som en ledende omsorgsaktør i Norge.

Inntektene i KOA Gruppen utgjorde i 2015 203 millioner SEK og driftsresultatet var på 30 millioner SEK. Kjøpesummen ble finansiert gjennom kontanter og eksisterende kredittfasiliteter, som beløper seg på 190 millioner kroner ved overtakelsestidspunktet. I tillegg til den avtalte kjøpesummen er det også et avtalt vederlag som er basert på resultatet i 2016. Selskapet har ca. 500 fulltids- og deltidsansatte. Humanas oppkjøp av KOA Gruppen vil ikke påvirke dagens drift eller de ansatte i selskapet.

– Oppkjøpet av KOA Gruppen er helt i tråd med Humanas vekststrategi og virksomhetens ambisjon å bli det ledende omsorgsselskapet i Norden, sier Rasmus Nerman, administrerende direktør i Humana. KOA Gruppen og dens ledelse styrker Humanas eksisterende virksomhet i Norge og gir oss et landsdekkende tilbud. Samtidig utvider vi også vår spesialkompetanse innen deler av individ- og familieomsorgen, sier Rasmus Nerman.

– KOA Gruppen og Humana utfyller og styrker hverandre både geografisk og operasjonelt, mens selskapene har et felles syn på kvalitet, verdier og fremtidige vekstplaner, sier Morten Sørgard, administrerende direktør i KOA Gruppen. Jeg og mine kolleger ser frem til å bli en del av Humana, og å få muligheten til å lære av hverandre å være involvert i arbeidet med å videreutvikle og utvide våre felles virksomheter.

Oppkjøpet forventes å bidra positivt til inntektene og resultatet per aksje i løpet av 2016.

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarlig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

» Last ned pressemelding her

Tjenester

Vi har stort fokus på familien til den som er på KOA, og vi fremhever pårørende som en ressurs! I KOA tilbyr vi følgende tjenester:

img_tjenester» Avlastning til barn og unge som av ulike grunner og i kortere eller lengre perioder ikke kan bo hjemme. Dette gjelder både etter barneverntjenesteloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har også barneboliger og ungdomsboliger.

» Er godkjent barneverns-institusjon for barn under omsorg av kommunen.

» Skal tilby helse- og omsorgsrettede tjenester til voksne over 18 år som for en periode må ha tilrettelagt bolig. Herunder også tilbud til tjenestemottagere med flere diagnoser, og så psykiatri.

» Rus og Rus/Psykiatri. KOA utreder og behandler pasienter med avhengighetsproblematikk og psykiske tilleggslidelser.

» BPA (brukerstyrt personlig assistent). KOA har konsesjon i flere kommuner.

» Rehabilitering, tilbud til tidlig demente/tidlig Alzheimer.

KOA Børgefjell

med Børgefjellskolen er oppført på gården Bustadmoen, som grenser til Børgefjell Nasjonalpark. Nærmeste tettsted er kommunesenteret Trofors, ca 35 km fra skolen. Her tilbyr vi aktiviteter og opplæring innen friluftsliv og rekreasjon som søker en naturbasert ramme. Hele produktutvalget baseres på de naturgitte forutsetninger stedet har.

img_borgefjell

Leirskoleansvarlig for Børgefjellskolen er Per Pedersen med følgende kontaktinformasjon: Mobil: +47 415 00 511 » epost: per.pedersen@koa-as.no Børgefjellskolen tilbyr opplæring basert på det opplæringsloven og læreplanverket legger til rette for. Grane kommune har gjennom en samarbeidsavtale med oss ansvaret for det pedagogiske opplegget.

På Børgefjell kan vi også tilby:
» Avlasting og bo-tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike behov, som for kortere eller lengre tid ikke kan bo hjemme.
» Opplevelse og mestringshelger er et tilbud til personer med noe behov for bistand fra helsepersonell eller andre. Tilbudet gis i leirskolelokalene for grupper på mellom 8 til 10 personer pr helg. Det er helsepersonell tilstede, aktiviteter tilpasset den enkelte gruppe og full pensjon. Bestiller kan være kommuner eller privatpersoner.

Sommeropphold/sommerferie:
» Tilbys kommuner som har ønske om ferieopphold for sine brukere.
» Tilbys kommuner med utfordringer ifht ferieavvikling – som mangler ferievikarer med nødvendig kompetanse for sine brukere.
» Tilbys samme brukergruppe som opplevelse og mestringshelgene.

Vårt hovedmål er å gi et godt tilrettelagt tilbud til den enkelte, et godt foreldre/pårørende-samarbeid og et godt samarbeid med oppdragsgiver. Målrettet miljøarbeid og miljøterapi brukes i hverdagen.

» Se presentasjon av Børgefjellskolen her

Last ned informasjonsmateriale Børgefjellskolen på linkene under:

BPA | Brukerstyrt Personlig Assistanse

BPA kan forklares med ordene frihet og selvstendighet og er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker med funksjonshemminger som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet.

Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning. Ordningen skal sikre selv- bestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Gjennom BPA har KOA som mål å bidra til at mennesker med funksjonshemminger sikres full deltakelse i samfunnet.

Har du spørsmål rundt vårt BPA-tilbud kontakt Fagsjef Øyvind Lorentzen på telefon 918 41 483 eller oyvind.lorentzen@koa-as.no

» Last ned BPA-flyer fra KOA AS

Vi har i dag konsesjoner i følgende kommuner:

TromsøTrondheimHarstadSkånland
KvæfjordKarmøyVestbyNesodden
FrognÅsGjøvikVestre Toten
Østre TotenNordre LandSøndre LandRælingen
KvinesdalBåtsfjordNærøyMalvik
RådeHerøyEnebakkGjesdal
NittedalFjellÅfjordAskvoll
VoldaVestnesHamar

KOA Psykisk Helse

gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige utfordringer utvikler vårt høyt kvalifiserte behandlingsteam en unik forståelse av pasientens behov. Den enkeltes styrker og svakheter skaper en fleksibel ramme for behandlingen. Fokus er: «økt mestring for en bedre fremtid.»

Psykiske vansker og rusproblemer opptrer ofte samtidig. Folk med psykiske lidelser, kan bli fristet til å ruse seg for å dempe sin livssmerte, samtidig som rusmidler kan føre til psykiske lidelser. Dette er en ond sirkel, der det ene problemet lett forsterker det andre. I KOA Psykisk Helse er vi stolt over vår spesialiserte kompetanse både innenfor rus og psykiske lidelser. Vi har delt opp vårt behandlingstilbud og knyttet det til tre ulike og geografisk atskilte behandlingsinstitusjoner. Våre avdelinger har hovedfokus på Rus og Psykiske lidelser.

Våre oppdragsgivere er kommunene og spesialisthelsetjenesten. I tillegg har vi samarbeid med kriminalomsorgen i forhold til § 12 soning og friomsorgen i forhold til soning på vilkår.

Vårt døgntilbud gir tverrfaglig spesialisert utrednings- og behandlingstilbud til brukere/pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser.
Vi ser på utredning som en prosess der man samler informasjon og forsøker å oppnå forståelse av en bruker/pasient. Dette gir grunnlag for skreddersøm inn mot hver enkel bruker/pasient. Utredningen tar sikte på å kartlegge psykisk, fysisk, sosial og nevropsykologisk/kognitiv funksjon i tillegg til omfanget av rusmiddelavhengigheten.
En utredning består oftest av følgende deler:

» Skaffe bakgrunnsinformasjon fra medisinsk journal eller andre relevante kilder
» Vurdere informasjon fra relevante nærpersoner/andre involverte fra hjelpeapparatet
» Observere pasienten i flere situasjoner (alene og i gruppe, i ro og aktivitet), velge ut og administrere egnede verktøy (tilstandsmål, skjema, strukturerte intervju, standardiserte psykologiske tester)
» Tolke funnene i lys av annen informasjon
» Gi vurderinger og råd om tiltak og videre behandling
» Møte, pasienten, pårørende og andre involverte fra hjelpeapparatet i såkalte ansvarsgrupper under oppholdet, og ved avslutning
» Dokumentere prosessen i epikrise/rapport

Avdelingene har et variert behandlings- /aktivitetstilbud formet som en felles ukeplan. 
Hver enkelt bruker/pasient får i tillegg egen ukeplan da vi vektlegger individuell tilnærming. Hver enkelt bruker/pasient har ulike behov som det må tas hensyn til under innleggelsen, derfor skreddersøm.

Våre avdelinger samarbeider med relevante samarbeidsparter i kommunehelsetjenesten og øvrig spesialisthelsetjeneste. Det er forventet en aktiv deltakelse fra alle våre samarbeidsparter nettopp fordi det er svært viktig å finne gode løsninger for våre brukere/pasienter.

» Ta en titt på rødbergodden.no her

Heidi JohnsenDirektør KOA Psykisk HelseTelefon: +47 488 96 780heidi.johnsen@koa-as.no
Morten BorgenFagsjef KOA Psykisk HelseTelefon +47 941 85 570morten.borgen@koa-as.no
Merete JankilaFagsjef KOA Psykisk HelseTelefon +47 957 92 775merete.jankila@koa-as.no
Ola SkavhaugKoordinatorTelefon +47 488 97 002ola.skavhaug@koa-as.no
Trond FjelldalEnhetsleder NarvikTelefon +47 456 08 448trond.fjelldal@koa-as.no
Marit HansenEnhetsleder SalangenTelefon +47 958 43 480marit.hansen@koa-as.no
Bjørn AndsjøenEnhetsleder RødbergoddenTelefon +47 997 04 091bjorn.andsjoen@koa-as.no

KOA Helse og Omsorg

skreddersyr bo -og avlastningstilbud for mennesker i alle aldre og skal gi barn, unge og voksne omsorg, opplevelser og mestring.

img_helse_omsorg

Vi er opptatt av de gode opplevelsene og er stolte over å kunne gi et tilbud som fokuserer på enkeltmennesket og som er individuelt tilpasset etter den enkeltes behov, ønsker og interesser. Mestring motiverer til nye utfordringer – og gir nye muligheter! Vårt tilbud er landsdekkende og vi etablerer gjerne tiltak i nye kommuner hvis det er ønskelig for våre samarbeidspartnere.

Våre ansatte har solid og tverrfaglig kompetanse – noe som gir svært gode forutsetninger for å ivareta mennesker i ulike livssituasjoner. Vi setter pris på mangfold og har godt balanserte team satt sammen av dyktig miljø- personale med ulik formell og uformell kompetanse, bakgrunn, alder og kjønn. Våre ansatte er dedikerte og engasjerte og gjør gjerne det lille ekstra for å glede noen i hverdagen. KOA har tett samarbeid med kommune, spesialisthelsetjeneste, skole og andre relevante instanser. Vi er opptatt av at våre ansatte skal vedlikeholde og bygge på sin gode kompetanse.

Elisabeth MortensenDirektør KOA Helse og OmsorgTelefon +47 958 47 532elisabeth.mortensen@koa-as.no
André KimsaasRegionsleder Helse og OmsorgTelefon +47 481 02 414andre.kimsaas@koa-as.no
Bente BergEnhetsleder Kvæfjord, MarkveienTelefon +47 975 91 998bente.berg@koa-as.no
Tina ReinholtsenEnhetsleder Kvæfjord, EldaskogenTelefon +47 952 59 494tina.reinholtsen@koa-as.no
Øyvind LorentzenFagsjef BPA | Enhetsleder TrøndelagTelefon +47 918 41 483oyvind.lorentzen@koa-as.no
Morten DalengEnhetsleder BørgefjellTelefon +47 906 67 627morten.daleng@koa-as.no
Tanja Berg BjørsvikEnhetsleder KvæfjordTelefon +47 483 40 190tanja.bjorsvik@koa-as.no
Anne-Lise HopenEnhetsleder JølsterTelefon +47 474 85 011anne.lise.hopen@koa-as.no
Pål Strande MathisenEnhetsleder KvæfjordTelefon +47 477 58 470pal.mathisen@koa-as.no
Laila ThomassenEnhetsleder TangenTelefon +47 905 90 884laila.thomassen@koa-as.no

KOA Ungdomstiltak

gir et skreddersydd tilbud til ungdom i hele landet. Vårt tilbud er helhetlig og favner tiltak med vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven og etter Barnevernloven. Vi har rammeavtaler med Bufetat. Gjennom vår fleksible tilnærming og høye fokus på brukermedvirkning og kvalitet bidrar vi til at ungdommene når sine mål.

img_ungdom

KOA Ungdomstiltak har et tverrfaglig team sammensatt av dyktige og engasjerte terapeuter og miljøarbeidere med ulik utdanning og erfaring. Vi setter pris på mangfold og har et godt balansert team i forhold til formell og uformell kompetanse, alder, kjønn og bakgrunn

Helse og Omsorg

Vi tilbyr tiltak for ungdommer med vedtak etter Lov og helse og omsorgstjenester. Eksempler på ungdommer som kan ha nytte av dette tilbudet er ungdommer med psykiske vansker, atferdsproblematikk, rusproblemer, autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourette osv. Vi har opparbeidet god kompetanse på denne type tiltak og gjennom vår fleksible tilnærming og fokus på kvalitet ser vi at vi bidrar til at ungdommene når sine mål.

KOA Ungdomstiltak har rom for alle og vi skreddersyr tilbudet til ungdommen!

I våre tiltak legger vi spesielt vekt på:
» Brukermedvirkning
» En trygg og god omsorg
» Struktur og klare rammer
» Den gode opplevelsen og den gode mestringsfølelsen
» Stabilt personale med riktig kompetanse og god kjemi med ungdom

Vi opplever at mange ungdommer ikke «passer inn» i det tiltaket de er i. Dette kan være barneverninstitusjon, fosterhjem, barne og ungdomspsykiatrisk institusjon eller liknende. I slike tilfeller kan vi i KOA Ungdomstiltak veilede kommune, helsetjeneste eller barneverntjeneste slik at ungdommen får et godt tilbud med riktig vedtak. Vi veileder også i forhold til diverse refusjonsordninger.

Barnevern

KOA Ungdomstiltak tilbyr barnevernstiltak for ungdommer i hele landet.

KOA Cocoon er vår største enhet og gir tilbud for barn og unge i alderen 10-18 (23) år som trenger en trygg omsorgs- og utviklingsbase. Institusjonen har et kultursensitivt perspektiv og er en institusjon med høy faglig kompetanse innenfor barnevern og etnisitet, flerkulturell forståelse og traumefokusert omsorg.

KOA Cocoon inngår i Bufdirs og Oslo kommunes rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. Våre barnevernsenter tar i mot minoritetsbarn med nevnte problematikk etter Barnevernloven (Bvl.) § 4-4, femte ledd, § 4-12, 4-24 og 4-26, og akuttplasseringer etter § 4-6, første og annet ledd og § 4-25. Vi har også omsorgssenter som tar i mot enslige mindreårige asylsøkere under 15 år (Kapt. 5A) og plasseringer etter vedtak om hjelpetiltak(§4-4, 5 ledd), og omsorgsovertakelse (§ 4-12) og akutt etter (§ 4-6), jfr. § 4-14 d. Våre familiehjem tar i mot barn etter Bvl. § 4-4, femte ledd, 4-6, første og annet ledd, 4-12, 4-24, 4-26 og 4-25.

Vi jobber ut i fra mottoet «mangfold er en ressurs» og legger til grunn at alle, uansett bakgrunn, er mennesker med positive ressurser som kan bygges videre på.
» Du kan lese mer om vårt brede tilbud i KOA Cocoon lenger her

Skallan er en liten institusjon som ligger i Kvæfjord kommune. På Skallan tilbyr vi 4 plasser for ungdom med vedtak etter Barnevernloven § 4,12 og § 4-4, femte ledd. Institusjonen ligger i naturskjønne omgivelser, bare 15 minutter fra Harstad.

Jan André HansenDirektør KOA UngdomstiltakTelefon +47 970 00 232jan.andre.hansen@koa-as.no
Morten RemmanRegionsleder KOA UngdomstiltakTelefon +47 958 16 410morten.remman@koa-as.no
Marianne RisanFagleder KOA UngdomstiltakTelefon +47 474 13 027marianne.risan@koa-as.no
Heidi Lien HagenEnhetsleder Barnevern SørTelefon +47 481 13 695heidi.lien.hagen@koa-as.no
Alin TengesdalEnhetsleder Barnevern SørTelefon +47 991 54 020ailin.tengesdal@koa-as.no
Cecilie BalvoldEnhetsleder BakkanTelefon +47 928 00 628cecilie.balvold@koa-as.no
Karin BjørnestadEnhetsleder Farbrot OmsorgssenterTelefon +47 406 04 933karin.bjornestad@koa-as.no
Gro Drage EvjeEnhetsleder Krakken OmsorgssenterTelefon +47 957 51 622gro.drage.evjen@koa-as.no
Cecilie BalvoldEnhetsleder Bakkan Omsorgssenter/Bjørnang OmsorgssenterTelefon +47 928 00 628cecilie.balvold@koa-as.no
Leif Kåre KloksethEnhetsleder Gimsøy OmsorgssenterTelefon +47 413 20 240leif.kare.klokseth@koa-as.no
Marie Jølle KrossliFarsund/BjørkholTelefon +47 404 80 197marie.jolle.krossli@koa-as.no

KOA Cocoon

Cocoon er «hylsteret» som sommerfugllarven spinner rundt seg selv før den går over i puppestadiet. Her gjør den seg klar for å klekkes som en fullvoksen sommerfugl. KOA Cocoon er en slik trygg omsorgs og utviklingsbase. Her skal beboerne få det de trenger for å kunne fly ut i verden som frie enkeltindivider, med all sin skjønnhet og prakt, lik sommerfuglen.

img_cocoon

KOA Cocoon er en privateid barneverninstitusjon for barn og unge i alderen 10 – 18 (23) år som trenger et døgnbasert tilbud og en trygg omsorgs- og utviklingsbase. Institusjonen har et kultursensitivt perspektiv og er en institusjon med høy faglig kompetanse innenfor barnevern og etnisitet, flerkulturell forståelse og traumefokusert omsorg. Vi jobber ut i fra mottoet «mangfold er en ressurs» og legger til grunn at alle, uansett bakgrunn, er ressurspersoner med positive ressurser man kan bygge videre på. Vi inngår i Bufdirs og Oslo kommunes rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, og Bufdirs rammeavtale om kjøp av omsorgssenterplasser.

Visjon: «COCOON» (norsk: kokong) er det beskyttende hylsteret som sommerfugllarven spinner rundt seg selv før den går over i puppestadiet. Inne i kokongen får sommerfugllarven det miljøet den trenger for å vokse og utvikle seg frem til det tidspunktet den er klar til å klekkes som en fullvoksen sommerfugl.

KOA Cocoon er en slik trygg omsorgs og utviklingsbase. Her skal barna få de ressurser og den tiden de trenger for å kunne fly ut i verden som frie enkeltindivider, med all sin skjønnhet og prakt, lik sommerfuglen. Vi jobber ut i fra mottoet «mangfold er en ressurs» og legger til grunn at alle, uansett bakgrunn, er ressurspersoner med positive ressurser som man kan bygge videre på.

Verdigrunnlag og etikk:
I KOA Cocoon har vi et sterkt fokus på grunnleggende menneskesyn, etikk og holdninger. Grunnlaget for arbeidet med barna og ungdommen som kommer til oss støtter seg på troen på at alle mennesker er unike og har behov for tilknytning og tilhørighet.

Vårt verdigrunnlag bygger blant annet på de grunnleggende menneskesyn som er nedfelt FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Vi legger videre Palermoprotokollen til grunn for våre tiltak rettet inn mot barn og ungdom som er ofre, eller mulige ofre, for menneskehandel. Vår virksomhet drives ellers etter et helhetlig menneskesyn og er politisk og religiøst uavhengig.

Barnevernsenter

img_barnevern

» Målgrupper:
KOA Cocoon barnevernsenter driver godkjente barnevernsinstitusjoner og bofelleskap for minoritetsbarn og minoritetsungdom med ulike omsorgs- og hjelpebehov. Barna som plasseres under Cocoon barnevernssenter kan være både norske statsborgere eller inneha annen eller manglende statlig tilknytning. De vil allikevel, som oftest, ha en annen etnisk bakgrunn enn norsk. De kan være flyktninger, asylsøkere eller barn med irregulær oppholdsstatus, barn født i utlandet eller 1., 2. eller 3. generasjons migranter.

KOA Cocoon barnevernsenter er spesielt godt egnet til å ta imot barn som trenger en traumefokusert og kultursensitiv omsorg. De kan være utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for, vold i nære relasjoner, tvangsgifte, æresdrap, kjønnslemlestelse og menneskehandel. Vi tar videre i mot minoritetsbarn som er traumatisert, utsatt for omsorgssvikt, samt barn som har utviklet psykiske lidelser, gjentagende kriminalitet, voldelig atferd, relasjonsskader, og atferdsforstyrrelser.

Våre barnevernsenter tar i mot minoritetsbarn med nevnte problematikk etter Barnevernsloven (Bvl.) §§ 4-4, femte ledd, §§ 4-12, 4-24 og 4-26, og akuttplasseringer etter §§ 4-6, første og annet ledd og §§ 4-25.

KOA Cocoon inngår i Bufdirs og Oslo kommunes rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser i barnevernet.

» Tilpasset tilbud:
Tilbudet tilpasses barnets behov Avhengig av bakgrunnen for plasseringen vil hvert barn ha ulike behov og tilbudet tilpasses deretter. Dette er mulig da Cocoon barnevernsenter består av enheter med ulik størrelse fra 5 til 1-2 beboere. Vi vektlegger tydelighet, kontinuitet, forutsigbarhet, aktivitet og gode voksenrelasjoner i det metodiske arbeidet.

» Menneskehandel:
KOA Cocoon har et godt tilrettelagt tilbud som er egnet til å beskytte og bistå ofre for menneskehandel. Vi har kompetanse på identifisering av ofre for menneskehandel. Vi har egne sikkerhetsplaner og samarbeider med politiet ved plassering for å trygge og sikre barnet best mulig. Vi ønsker med vårt tilbud å være med å bidra til at målene i regjeringens handlingsplan for barn som er ofre for menneskehandel kan bli oppfylt.

» Beskytte og bistå:
Barn som er ofre for menneskehandel vil bli anbefalt plassert i en av våre boenheter som er skjermet og som sorterer under KOA Cocoon barnevernsenter. Dette sikrer høy voksentetthet, skjult adresse, tett oppfølging og mindre fare for rømming. Vi har god tilgang på tolker på mange språk, både til oppmøte og per telefon i egen organisasjon. I tillegg bruker vi tolkefirmaer. For de som ønsker vil vi være behjelpelige med å skaffe bistandsadvokat, søke om refleksjonsperiode og følge med til politiet dersom en ønsker å anmelde bakmenn.

» Utdanning og arbeidsliv:
For å lette overgang til utdanning og arbeidsliv har KOA Cocoon tilbud om tilrettelagt skolegang og arbeidstrening. Skoletilbudet er i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner, og tilbudet er tilpasset de som har problemer med å nyttiggjøre seg av ordinært skoletilbud. Arbeidstreningen er i KOA Cocoons regi og vi samarbeider også med ulike firmaer for å kunne gi et best mulig tilrettelagt tilbud.

Omsorgssenter

img_omsorgssenter

» Målgrupper:
KOA Cocoon omsorgssenter tar i mot barn og ungdom etter vedtak om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse. Plasseringer etter vedtak om omsorgsovertakelse kan for eksempel være barn som blir tatt ut av familier som bor i asylmottak, enslige mindreårige asylsøkere som er over 15 år, som bor i EM-mottak eller er bosatt i en kommune. Det kan også være barn som trenger ekstra omsorg eller barn som kommer til familiegjenforening og hvor det blir konflikter eller problemer i familien. Enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge fra krigsherjede land uten omsorgspersoner. De bor hos oss fra ankomst til Norge og inntil de får opphold og bosetting, avslag, eller hjemsending/retur.

KOA Cocoon omsorgssenter tar i mot enslige mindreårige asylsøkere under 15 år (Kapt. 5A) og plasseringer etter vedtak om hjelpetiltak(§4-4, 5 ledd), og omsorgsovertakelse (§ 4-12) og akutt etter (§ 4-6), jfr. § 4-14 d.

KOA Cocoon inngår i Bufdirs rammeavtale for kjøp av omsorgssenterplasser.

» Gi trygghet og tilhørlighet:
Dette er barn som kan være mer eller mindre traumatisert etter lang tid på flukt, hvor det flere ganger har vært fare for deres liv. Under flukten kan de ha vært fengslet, vært utsatt for ulike former for menneskehandel eller på andre måter fått frarøvet sin integritet. KOA Cocoon omsorgssenters oppgave den første tiden er å gi barna trygghet og tilhørighet.

» Mulighet for å vokse:
Vårt samfunn bygger på både normer og verdier. Disse er det ikke alltid lett for barn og ungdom fra andre kulturer å forstå og tyde. Undervisning og opplæring i norsk språk, kultur og samfunnsforståelse står derfor sentralt i arbeid ved Cocoon omsorgsenter. Vi legger også stor vekt på den styrke og verdi det er å bære med seg flere kulturer.

Familiehjem og avlastning

Målgrupper:

KOA Cocoon familiehjem og KOA Cocoon avlastning tar i mot både etnisk norske barn og barn med annen etnisk bakgrunn som er KOA Cocoons hovedmålgruppe. Vi kan plassere barn direkte i familiehjem, eller videreplasseres fra institusjon. Vi tar hovedsaklig imot barn og ungdom i aldersgruppen 10 til 18 (23) år og anbefaler familiehjem der forholdene ligger til rette for dette og der det dreier seg om langsiktige tiltak.

KOA Cocoon avlastning kan også bistå andre familiehjem eller fosterhjem med veiledning og avlastning. Dette kan enten gjøres gjennom spesialtilpassede avlastningshjem og besøkshjem eller våre barnevenrstiltak.

KOA Cocoon familiehjem tar i mot barn etter Bvl. §§ 4-4, femte ledd, 4-6, første og annet ledd, 4-12, 4-24, 4-26 og 4-25.

Robuste og kompetente familier:
Våre familiehjem blir grundig testet på alle sider ved familieforholdet for å sikre at familien kan tåle de påkjenninger det kan medføre å få et nytt medlem i familien. Det blir gjennomgått en grundig opplæring som sikrer at de har den nødvendige kompetanse for å ivareta barnet. Det samarbeides her tett med kommunen.

Familiene har tilgang til veileder 24 timer i døgnet, og kan benytte seg av KOA Cocoons spesialpersonell. I tillegg følges familiene opp gjennom faste møter og samtaler. Familiene inviteres også til alle KOA Cocoons kurs og konferanser, og andre markeringer og arrangementer. Dette for å styrke familiens følelse av å ikke stå alene.

Fleksibel organisasjon:
Våre familiehjem kan også ta i mot barn som trenger en akutt plassering i familiehjem (beredskapshjem). Avhengig av hva som vil være det beste for barnet vil barnet kunne fortsette å bo i familiehjemmet eller flytte til et av våre andre familiehjem når den akutte fasen er over.

KOA Cocoon har også mulighet for å opprett et to-base system eller forsterke familiehjemmene dersom det skulle vise seg å bli behov. Som en del av KOA Cocoon ressurssenter kan barnet, i samarbeid med plasseringsmyndighet, flyttes internt til KOA Cocoon barnevernsenter eller omsorgssenter, dersom det skulle vise seg at familiehjem likevel ikke er egnet for barnet.

KOA Cocoon avlastning:
gir et fritidstilbud til egne familiehjem og andre som har behov for avlastning eller ønsker å gi barna de har ansvar for et alternativt tilbud. Tilbudet kan være regelmessig eller over en periode.

KOA Cocoon avlastning har mange ulike aktiviteter å tilby, og oppholdstiden tilpasses etter behov. Vi tar i mot barn etter lov om barneverntjenester og lov om sosiale tjenester. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Er du/dere interessert i å være familiehjem for oss?
KOA Cocoon Ressurssenter har flere familiehjem, besøkshjem og avlastningshjem. Vi ønsker stadig å rekruttere ytterligere hjem. Ungdommene som mottar dette tilbudet har enten bodd i en av Cocoons institusjoner eller plasseres direkte via kommunale barneverntjenester. Plasseringene vil normalt være langsiktige.

Formålet med et familiehjem vil være å knytte tettere relasjoner mellom barna og voksne enn det som er mulig i en barnevernsinstitusjon. Det vil være færre utskiftninger av vokse og færre barn samme (1-2). Målet er en bedre oppfølging av barnet og en mer forutsigbar hverdag der man kan knytte sterkere bånd med familiehjemmet.

Er du interressert i å bidra til dette kan KOA Cocoon familiehjem tilby:
Oppfølging og avlastning
Våre familiehjem følges tett opp av institusjonen og følges regelmessig opp av barneverntjenesten fra plasseringskommunen. KOA Cocoon har bakvakt som kan konsulteres, og bakvakten kan rykke ut 24 timer i døgnet. Det er tilgang til akuttberedskap dersom noe ekstraordinært skulle inntreffe i familien. KOA Cocoons terapeuter kan inngå i oppfølgingen av det enkelte barn / ungdom. Det gis også regelmessig avlastning, gjennomsnittlig hver 4. uke, samt 2 ukers sommeravlastning. Det kan også gis avlastning ut over dette, men det avtales i det enkelte tilfelle.

Lønn og utgiftsdekning
Å være KOA Cocoon familiehjem innebærer at en voksen i familien arbeider hjemme på full tid og får fast lønn. Det gis fast utgiftsdekning pr. måned. Den som er ansatt fra familien kan arbeide litt ved siden av, dersom det passer i forhold til det enkelte barns / ungdoms behov, men ikke mer enn totalt 25 %.

Ytterligere muligheter som KOA Cocooner:
Når en familie har plassert barn i regi av KOA Cocoon, vil de også bli betraktet som ansatte i KOA Cocoon og kunne delta på ulike kurs i regi av organisasjonen og ellers aktuelle opplæringstiltak. På samme måte vil den som er plassert i familiehjem kunne delta i ulike aktiviteter arrangert av KOA Cocoon, for eksempel ungdomskurset Flex-ID og Ungdomsteateret Rabalder med mer.

KOA Cocoon er en unik institusjon som jobber metoder som er nøye tilpasset arbeidet med flerkulturelle barn/ungdom og familier. Les mer om vårt faglige grunnlag og våre metoder her på websiden.

Ta kontakt med Daglig leder Peer Danefeld på telefon: +47 406 04 935, e-post: peer.danefeld@koa-as.no, eller send oss e-post på: jobb@koa-as.no

Faglig grunnlag og metoder

Faglig grunnlag:

EKLEKTISK OG EVIDENSBASERT. KOA Cocoon legger vekt på tilgjengelig og oppdatert forskning og empiriske data i tilretteleggingen av tjenestetilbudet så vel som i arbeidet med barna og ungdommen. I forhold til barn i institusjon med flerkulturelle problemstillinger er dette materialet per i dag noe begrenset. KOA Cocoon har derfor en eklektisk tilnærming til den kunnskap som er publisert, noe som innebærer at metoder velges og tilpasses den enkeltes behov. Anerkjente og evidensbaserte teorier og metoder som er egnet til å trygge barnet og skape gode relasjoner mellom barn og voksne innenfor en kultursensitiv ramme står sentralt i arbeidet.

Metode:
I alt arbeid med mennesker er gode relasjoner og mellommenneskelig kontakt viktigst. Vi må på en respektfull måte bli kjent med barna, ungdommene og deres liv. Minoritetsungdom bosatt i Norge og enslige mindreårige asylsøkere har til dels felles problematikk. KOA Cocoon ressurssenter har en metodikk som gjør det mulig å gi et godt og individuelt tilpasset tilbud og et pedagogisk og sosialfaglig opplegg til hvert enkelt barn og ungdom.

KULTURSENSITIVITET er for KOA Cocoon et av de viktigste metodiske redskapene. Gjennom kulturforståelse og kulturkompetanse for både egen og barnas kultur, gjennom det universelle og generelle og ikke minst det unike dannes rammene for konteksten vi befinner oss i. I denne konteksten arbeider vi med en åpen og undrende holdning der vi er villige til å stille definisjonsmakten på prøve.

TRAUMEFOKUSERT OMSORG Så godt som alle barna KOA Cocoon har omsorg for har enkle eller komplekse traumer. Den grunnleggende omsorgstilnærmingen er derfor i et traumefokusert perspektiv.

RESILIENS er den respons som vi makter å gi på påkjenninger og forutsetter en eksistens av traumer eller belastninger. Mange barn og unge klarer seg godt på tross av traumer eller belastninger og resiliensfaktorene er de faktorer som bidrar til dette. Derfor leter vi etter og understøtter slike faktorer, og bevisstgjør barna på dette, for å hjelpe dem til bedre å møte sine utfordringer.

MILJØ Barna møter trygge voksne som setter grenser. Barna blir en del av et miljø der det jobbes med en klar døgnstruktur som dyrker fellesskapet og som stimulerer til aktivitet, mestring, integrering, språkopplæring og skolearbeid.

AKTIVITET Barna på KOA Cocoon får tilbud om en rekke fritidsaktiviteter. De deltar aktivt i lokale lag og foreninger, og internt er det tilbud om musikkundervisning, film-, teater- og kunstprosjekter.

KONTINUITET Barna har tilgang til å snakke sitt eget morsmål, det blir laget mat fra hjemlandet og annet som skaper positiv gjenkjennelse. For de barna det er aktuelt for tar vi også kontakt med egne folkegrupper i Norge og religiøse fellesskap.

FLEXid — «Mine muligheter med flere kulturer» Alle som bor på KOA Cocoon over en viss periode vil få FLEXid-kurs. Dette er et bevisstgjørings– og identitetsbyggende program som løfter fram styrken med å ha en flerkulturell bakgrunn.

KOGNITIV ATFERDSTERAPI Tidspunkt og innhold for samtaler vil ta hensyn den situasjon som barnet er i og den mottakelighet barnet har for kognitive tilnærminger. I miljøet vil positiv atferd støttes og videreutvikles.

TRAUMETERAPI Traumebearbeiding forutsetter styrking av ressurser, gjenvinning av mestring og oppbygging av resiliens. KOA Cocoon gir tilbud om traumegrupper, individuell terapi, og har også et fokus på kroppsorientert traumebearbeiding. Ved alvorlige traumer vil barnet bli henvist videre til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Kompetansesenter

Flerkulturell kompetanse:
Som ressurssenter er KOA Cocoon opptatt av å være oppdatert på tilgjengelig kunnskap og bidra til utvikling og kompetansebygging. KOA Cocoon kompetansesenter er KOA Cocoons forsknings- og utviklingsavdeling som også jobber med kursing og undervisning. Vi ønsker å ligge langt fremme på utvikling av kompetanse innen det flerkulturelle barnevernsfeltet

KOA Cocoon kompetansesenter underviser miljøterapeuter, saksbehandlere og studenter som jobber med flerkulturelle problemstillinger, minoritetsbarn, minoritetsungdom og flerkulturelle familier. Enheten kan også veilede andre institusjoner på arbeidsmetode og drift.

KOA Cocoon kompetansesenter har ansvar for utvikling av nye og bedre tilbud og ny metodikk. KOA Cocoon er enda på et tidlig stadium når det gjelder forskning, men det er igangsatt egne prosjekter og evaluering. Vi forsøker også å tilknytte oss studenter som kan jobbe med relevante problemstillinger. KOA Cocoon har også hatt, og tar inn studenter på utplassering og praksis. Det forventes å bli igangsatt mer forskningsrelatert arbeid i løpet av 2012.

KOA Cocoon er opptatt av å bygge faglige nettverk, og har videre et omfattende faglig nettverk av samarbeidende personer og institusjoner som på nasjonalt nivå ligger langt fram når det gjelder metoder for behandling av traumer, kulturelle forskjeller og organisasjonsutvikling.

Kurs og konferanser:
KOA Cocoon ønsker at våre kunnskaper skal komme andre til gode gjennom ulike kompetansehevingstiltak. Derfor arrangerer vi kurs, konferanser, internkurs og driver veiledning og undervisning sammen med våre samarbeidspartnere.

Vi holder også kurs for andre:
KOA Cocoon kompetansesenter kan tilby kurs, konferanser og kompetansehevende tiltak for andre i temaene traumefokusert omsorg, flerkulturell forståelse, kultursensitivitet, barnevern i et flerkulturelt/minoritets perspektiv, Flex-ID, menneskehandel, implikasjoner av manglende eller irregulær oppholdstillatelse, samt kurs ledelse og organisasjonsutvikling.

Kontakt KOA Cocoon

Besøksadresse: Torvgaten 7, 4550 Farsund » Postadresse: Postboks 91, 4552 Farsund

Telefon: +47 47 77 13 77 » Telefaks: +47 38 39 43 31 » E-post: post@koa-as.no
Barnevern/Plassering KOA Ungdomstiltak: +47 970 00 232

Kontakt oss

Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS
Besøksadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad » Postadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad
Telefon: +47 77 09 30 03 » Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 888 031 812

img_kontakt

Styret

Ulf BonnevierStyrelederTelefon +46 08-599 299 10ulf.bonnevier@humana.se
Rasmus NermanStyremedlemTelefon +46 070-828 18 60rasmus.nerman@humana.se
Mona Vangsnes LienStyremedlemTelefon +47 481 29 795mona.lien@human-care.no

Administrasjonen

Mona Vangsnes LienAdministrerende direktørTelefon +47 481 29 795mona.lien@human-care.no
Heidi JohnsenDirektør KOA Psykisk HelseTelefon +47 488 96 780heidi.johnsen@koa-as.no
Jan André HansenDirektør KOA UngdomstiltakTelefon +47 970 00 232jan.andre.hansen@koa-as.no
Elisabeth MortensenDirektør KOA Helse og OmsorgTelefon +47 958 47 532elisabeth.mortensen@koa-as.no
Oddleif HaagensenØkonomisjefTelefon +47 916 92 952oddleif.haagensen@koa-as.no
Kenneth JenssenKommunikasjonssjefTelefon +47 958 36 553kenneth.jenssen@koa-as.no
Knut Olaf FrikstadRelasjonsbyggerTelefon +47 928 58 381knut-olaf.frikstad@koa-as.no
Frank HanssenFagsjef Kvalitet & ØkonomiTelefon +47 411 29 068frank.hanssen@koa-as.no

KOA Psykisk Helse

Besøksadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad » Postadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad

Telefon: +47 77 09 30 03 » Telefaks: +47 77 09 30 04 » Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 994 627 112

KOA Ungdomstiltak

Besøksadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad » Postadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad

Telefon: +47 77 09 30 03 » Telefaks: +47 77 09 30 04 » Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 890 821 502

KOA Helse og Omsorg

Besøksadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad » Postadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad

Telefon:+47 77 09 30 03 » Telefaks: +47 77 09 30 04 » Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 991 069 550

KOA BPA

Besøksadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad » Postadresse: Storåkeren 11, 9411 Harstad

Telefon: +47 918 41 483 » Telefaks: +47 77 09 30 04 » Epost: post@koa-as.no » Org.nr: NO 888 031 812